Web lists-archives.com

Re: [Samba] samba 4.9.5 - joining Samba DC to existing Samba AD failed
Hi Tim and Rowland, thanks for Your support!
I was thinking about e.g. Python 2.7.15 compatibility (as newer Samba
versions require Python3), but You are right, here in DB can be problem
 - first Samba AD DC was created by migrating Samba3 NT4 domain to Samba4
AD cca week ago (using 'samba-tool domain classicupgrade ...', according
to Samba Wiki):

On Tue, 26 Mar 2019 10:14:02 +1300
Tim Beale <timbeale@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> Hi,
> 
> That failure is a little odd. It's replicated all the DB objects, but is
> failing trying to commit the transaction. It looks like the error is
> happening trying to get the objectClass for the Administrator user. The
> weird thing is it should have already successfully passed this check
> once when it first received the object.
> 
> You could try the following:
> 
> 1. If you run 'samba-tool dbcheck' on the DC you're trying to join, does
> it report any problems?

[root@dc1 samba]# samba-tool dbcheck
Checking 701 objects
NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:2df6a1a3-2a54-4385-ae71-5d95b1348310,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Not fixing old string component
NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:d77e5f7f-cf78-40da-a895-466ea39cf88a,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Not fixing old string component
NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:cdc01d0b-5e0f-4503-ac61-5ef9356095de,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Not fixing old string component
Not fixing nTSecurityDescriptor on CN=Administrator,CN=Users,DC=zamecek,DC=home

NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:c17ec05e-f0af-4ef7-83c4-bf1c5e336b13,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Not fixing old string component
ERROR(<type 'exceptions.TypeError'>): uncaught exception - 'ldb.Dn' object is not iterable
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/netcmd/__init__.py", line 177, in _run
  return self.run(*args, **kwargs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/netcmd/dbcheck.py", line 157, in run
  controls=controls, attrs=attrs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/dbchecker.py", line 222, in check_database
  error_count += self.check_object(object.dn, attrs=attrs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/dbchecker.py", line 2245, in check_object
  for val in obj[attrname]:


[root@dc1 samba]# samba-tool dbcheck --fix
Checking 701 objects
NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:2df6a1a3-2a54-4385-ae71-5d95b1348310,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Change DN to <GUID=3e5b10ad-ad6b-435d-9ca1-51b4ec7e4ee0>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-9996-118736>;CN=DC2-LYNX\0ADEL:3e5b10ad-ad6b-435d-9ca1-51b4ec7e4ee0,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home? [y/N/all/none] y
Fixed old DN string on attribute lastKnownParent
NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:d77e5f7f-cf78-40da-a895-466ea39cf88a,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Change DN to <GUID=67c06c38-e2c9-4c7e-b243-0a99f17f15d2>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-9996-118731>;CN=DC2-LYNX\0ADEL:67c06c38-e2c9-4c7e-b243-0a99f17f15d2,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home? [y/N/all/none] y
Fixed old DN string on attribute lastKnownParent
NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:cdc01d0b-5e0f-4503-ac61-5ef9356095de,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Change DN to <GUID=149c75f7-7fe5-4171-b4c9-7b904a6499f2>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-9996-118734>;CN=DC2-LYNX\0ADEL:149c75f7-7fe5-4171-b4c9-7b904a6499f2,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home? [y/N/all/none] y
Fixed old DN string on attribute lastKnownParent
Fix nTSecurityDescriptor on CN=Administrator,CN=Users,DC=zamecek,DC=home? [y/N/all/none] y
Failed to fix attribute nTSecurityDescriptor : (1, 'operations error at ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/descriptor.c:819')
NOTE: old (due to rename or delete) DN string component for lastKnownParent in object CN=RID Set\0ADEL:c17ec05e-f0af-4ef7-83c4-bf1c5e336b13,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home - CN=DC2-LYNX,OU=Domain Controllers,DC=zamecek,DC=home
Change DN to <GUID=90c946a1-0cdc-42fc-a666-71df394d0ea2>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-9996-118735>;CN=DC2-LYNX\0ADEL:90c946a1-0cdc-42fc-a666-71df394d0ea2,CN=Deleted Objects,DC=zamecek,DC=home? [y/N/all/none] y
Fixed old DN string on attribute lastKnownParent
ERROR(<type 'exceptions.TypeError'>): uncaught exception - 'ldb.Dn' object is not iterable
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/netcmd/__init__.py", line 177, in _run
  return self.run(*args, **kwargs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/netcmd/dbcheck.py", line 157, in run
  controls=controls, attrs=attrs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/dbchecker.py", line 222, in check_database
  error_count += self.check_object(object.dn, attrs=attrs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/dbchecker.py", line 2245, in check_object
  for val in obj[attrname]:

and second run show only problem with nTSecurityDescriptor :

[root@dc1 samba]# samba-tool dbcheck
Checking 701 objects
Not fixing nTSecurityDescriptor on CN=Administrator,CN=Users,DC=zamecek,DC=home

ERROR(<type 'exceptions.TypeError'>): uncaught exception - 'ldb.Dn' object is not iterable
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/netcmd/__init__.py", line 177, in _run
  return self.run(*args, **kwargs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/netcmd/dbcheck.py", line 157, in run
  controls=controls, attrs=attrs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/dbchecker.py", line 222, in check_database
  error_count += self.check_object(object.dn, attrs=attrs)
 File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/samba/dbchecker.py", line 2245, in check_object
  for val in obj[attrname]:

(similarly ends 'samba-tool dbcheck --cross-ncs')

> 2. Try dumping the object it's failing on, just to see if there's
> anything odd with the objectClass attributes. E.g.
> ldbsearch -H ldap://$SERVER -b
> 'CN=Administrator,CN=Users,DC=zamecek,DC=home'

[root@dc1 samba]# ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb.d/DC=ZAMECEK,DC=HOME.ldb '(CN=Administrator)'
# record 1
dn: CN=Administrator,CN=Users,DC=zamecek,DC=home
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: posixAccount
cn: Administrator
description: Built-in account for administering the computer/domain
instanceType: 4
whenCreated: 20190227200715.0Z
uSNCreated: 3626
nTSecurityDescriptor:: AQAXjBQAAAAwAAAATAAAAMQAAAABBQAAAAAABRUAAAAOJwAADScAAAw
 nAAAAAgAAAQUAAAAAAAUVAAAADicAAA0nAAAMJwAAAAIAAAQAeAACAAAAB1o4ACAAAAADAAAAvjsO
 8/Cf0RG2AwAA+ANnwaV6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAQAAAAAAAQAAAAAHWjgAIAAAAAMAAAC/Ow7z8
 J/REbYDAAD4A2fBpXqWv+YN0BGihQCqADBJ4gEBAAAAAAABAAAAAAQA1AcsAAAAAAAkAP8BDwABBQ
 AAAAAABRUAAAAOJwAADScAAAwnAAAAAgAAAAAUAP8BDwABAQAAAAAABRIAAAAAABgA/wEPAAECAAA
 AAAAFIAAAACQCAAAAABQAlAACAAEBAAAAAAAFCgAAAAUAKAAAAQAAAQAAAFMacqsvHtARmBkAqgBA
 UpsBAQAAAAAABQoAAAAFACgAAAEAAAEAAABUGnKrLx7QEZgZAKoAQFKbAQEAAAAAAAUKAAAABQAoA
 AABAAABAAAAVhpyqy8e0BGYGQCqAEBSmwEBAAAAAAAFCgAAAAUAKAAwAAAAAQAAAIa4tXdKlNERrr
 0AAPgDZ8EBAQAAAAAABQoAAAAFACgAMAAAAAEAAACylVfkVZTREa69AAD4A2fBAQEAAAAAAAUKAAA
 ABQAoADAAAAABAAAAs5VX5FWU0RGuvQAA+ANnwQEBAAAAAAAFCgAAAAUAOAAQAAAAAQAAAPiIcAPh
 CtIRtCIAoMlo+TkBBQAAAAAABRUAAAAOJwAADScAAAwnAAApAgAABQA4ABAAAAABAAAAAEIWTMAg0
 BGnaACqAG4FKQEFAAAAAAAFFQAAAA4nAAANJwAADCcAACkCAAAFADgAEAAAAAEAAABAwgq8qXnQEZ
 AgAMBPwtTPAQUAAAAAAAUVAAAADicAAA0nAAAMJwAAKQIAAAAAFAAAAAIAAQEAAAAAAAULAAAABQA
 oABAAAAABAAAAQi+6WaJ50BGQIADAT8LTzwEBAAAAAAAFCwAAAAUAKAAQAAAAAQAAAIa4tXdKlNER
 rr0AAPgDZ8EBAQAAAAAABQsAAAAFACgAEAAAAAEAAACzlVfkVZTREa69AAD4A2fBAQEAAAAAAAULA
 AAABQAoABAAAAABAAAAVAGN5Pi80RGHAgDAT7lgUAEBAAAAAAAFCwAAAAUAKAAAAQAAAQAAAFMacq
 svHtARmBkAqgBAUpsBAQAAAAAAAQAAAAAFADgAEAAAAAEAAAAQICBfpXnQEZAgAMBPwtTPAQUAAAA
 AAAUVAAAADicAAA0nAAAMJwAAKQIAAAUAOAAwAAAAAQAAAH96lr/mDdARooUAqgAwSeIBBQAAAAAA
 BRUAAAAOJwAADScAAAwnAAAFAgAABQAsABAAAAABAAAAHbGpRq5gWkC36P+KWNRW0gECAAAAAAAFI
 AAAADACAAAFACwAMAAAAAEAAAAcmrZtIpTREa69AAD4A2fBAQIAAAAAAAUgAAAAMQIAAAUALAAwAA
 AAAQAAAGK8BVjJvShEpeKFag9MGF4BAgAAAAAABSAAAAAxAgAABRo8ABAAAAADAAAAAEIWTMAg0BG
 naACqAG4FKRTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8ABAAAAADAAAAAEIWTMAg
 0BGnaACqAG4FKbp6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo8ABAAAAADAAAAECAgX
 6V50BGQIADAT8LUzxTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8ABAAAAADAAAAEC
 AgX6V50BGQIADAT8LUz7p6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo8ABAAAAADAAA
 AQMIKvKl50BGQIADAT8LUzxTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8ABAAAAAD
 AAAAQMIKvKl50BGQIADAT8LUz7p6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo8ABAAA
 AADAAAAQi+6WaJ50BGQIADAT8LTzxTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8AB
 AAAAADAAAAQi+6WaJ50BGQIADAT8LTz7p6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo
 8ABAAAAADAAAA+IhwA+EK0hG0IgCgyWj5ORTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAA
 BRI8ABAAAAADAAAA+IhwA+EK0hG0IgCgyWj5Obp6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqA
 gAABRo4ABAAAAADAAAAbZ7Gt8cs0hGFTgCgyYP2CIZ6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAQAAAAAABQkAAA
 AFGjgAEAAAAAMAAABtnsa3xyzSEYVOAKDJg/YInHqWv+YN0BGihQCqADBJ4gEBAAAAAAAFCQAAAAU
 SOAAQAAAAAwAAAG2exrfHLNIRhU4AoMmD9gi6epa/5g3QEaKFAKoAMEniAQEAAAAAAAUJAAAABRos
 AJQAAgACAAAAFMwoSDcUvEWbB61vAV5fKAECAAAAAAAFIAAAACoCAAAFGiwAlAACAAIAAACcepa/5
 g3QEaKFAKoAMEniAQIAAAAAAAUgAAAAKgIAAAUSLACUAAIAAgAAALp6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAg
 AAAAAABSAAAAAqAgAABRIoADABAAABAAAA3kfmkW/ZcEuVV9Y/9PPM2AEBAAAAAAAFCgAAAAASJAD
 /AQ8AAQUAAAAAAAUVAAAADicAAA0nAAAMJwAABwIAAAASGAAEAAAAAQIAAAAAAAUgAAAAKgIAAAAS
 GAC9AQ8AAQIAAAAAAAUgAAAAIAIAAA==
name: Administrator
objectGUID:: oADwF9LfoUapbT5rVUONkg==
userAccountControl: 512
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
primaryGroupID: 513
objectSid:: AQUAAAAAAAUVAAAADicAAA0nAAAMJwAA9AEAAA==
adminCount: 1
accountExpires: 9223372036854775807
sAMAccountName: Administrator
sAMAccountType: 805306368
objectCategory: <GUID=238cd868-9d8d-43e2-9855-f70001c12772>;CN=Person,CN=Schem
 a,CN=Configuration,DC=zamecek,DC=home
isCriticalSystemObject: TRUE
unicodePwd:: DAAAABQU67uf0vSlOUuHTO2tXMoBAAAAAQAAAAAAAADsad+EY3+rJCG0Qgvh/+Tny
 shRHrIeCHs8ce1WDwjAtu0gvEw=
supplementalCredentials:: DAAAAC9u7UdTAwrU7/KwHu2tXMoBAAAAAQAAAAAAAABQYmR8KCx3
 cvXG/18LG9t1uowaHwRKkPbySXbg/5Fsx216DTo6PQqgmUIfm9E59tmCisu/GZ9y7H5LM8r2BlCB0
 aXvDCS9IUf8invF4R/F6NXbfyjIxwB+7NJw8aYfqNahYh4NiOxLzfMGBMIQ3cWjZn2aEq1vlE1XSr
 2U04k/ZD1tmLWthEvNC9rfKK6ErLh4Ojm5sVBeY49YJIQ6ajoo6t2qTTPl6Qsx5XZj+5jnqXpvh2A
 AeJo76JPb2YBlKqnW7hEK93PY6sHAeRkHwIIyAFa++0awHltLliO4pXkTVepKzcmv1nXrnpC75Wkx
 SDoHR5MO9k+WDTz9owvVDc3ogDwtMEF3TgwyaPRNdiH95TCGa+1xGM/iI1yo08XeZglRFCGn3WBLx
 jAtNJoo9UDYroQuyh+1z/nTBNoMX7bLG5vug9WiJpbA8VMc0Clj/7xMUuz3pmBShfmfzGkRtAtjOZ
 cBVJnbIfA/qnJ8Kv/XKzNK8D43T1a+a0ZSQUmqvE1WWuG9MnsK/MouDSTCFZU51/1CrMRkqaY74sn
 H8iZvn0P8rDQttpyRcpfKwvOUlmnyODIMgzfgMScZI2thdlnR4Wp3ssGzB+lI5g+jW+aJYuNLFn/4
 97JRQ3P/twLqnPEL3eee8Voa1zofGVBxJ+tHoNQSU/qpZrh8crQUtCQaGu0mQpzwXTMGyTpR/wRUo
 WZZo8tyFFKhEh+/jWNtvMw2O+Og+8Lm8pNgHPUjHVjJ7O5OSvL6Aq4w+ICDnpXi8loOp+9SHlM5PC
 swlCUf955D/z7looXZ476SNAFIJ+nbpv3Npd3Se0qPzbNr5Z37XcIqg5gN0S0mPI/HIYtw2WQkC7A
 nhh+839aOyDGaVy2dDNavMNErwV4D4VoWePCLfxzRgmJWrHlfC2+RaYPWNOsc3hQnsaXzNR7mpIJ+
 60CYftkM9rxe5QMl5N1XOWK9rSszOzZeIXgIZzq7ehQ/sYhcyDAC+aJKMOFpe0F9f6OApJ6qWFscI
 3sV/w7ihgKK/54+Xf2V8ccNVGGKDgBY37w+jpLXbVlw9tSPcRXnituQyW3gU5CRXBzhVFupsLvGPT
 2U8xzkfhFalrKIo4fjJYqB9iKm0UWNQn8OKOCdRccoBNmnbGEwdBJ9MwgL177pvMVo+9QFdsKgRCy
 Q4rxtd/NbApds3uOr2zrPQchXQTxLveeXyP1u0Kuq+STqCyb3KoXPq70/HDPVmoAzJN3K9F3u+vql
 on9GBP+busd9dZCB30F8/1ENQ2+TbhmDQW2gRz6xji8OuuwQBwKTJNJ9b8RzaordwAyknSfSq1BFg
 Kp6RT0XzcgTS2QEOG4n8WjwfKt+JEv62hlU78bRhQjMhXeuGOUuLNa1lLQRAu6rC6+rj6jGwEq1+m
 dDT8tGK5xuasWkwFJrAWEdqF5HJpIFqR5XQUNXiSzoOShFEjHhy1pEZeOVTOOxdPbIVkEGdNlsxWD
 h48m7rcw8VwCiNLRmBs34dsH9P0d6KVgO3mg3c5p8Vckoy0ejUxVa1yOt+7OcFPGP0c2cjXM6jUCK
 VagZFcbMqW0JqytUi/PwzSFIibH+K9Gxkeu8OsagtWPitZGa10z894Niazr8w+efv6ZfegAdEwMJ7
 zJ+A15zUYQEkGRMTAX8ASur6Fop5Pnez4H3ChHpZaXpefEErEv04sQoCGA0Od3Z3OqYLpXjh0a2/N
 y9qrIBDXbdx2zqRy2mUltPoSqk9RKEvKPsWHK4LHD0QqpNXpXX3Ioz/lVUjVMdnvjh6xeg3UueXa7
 klIeOltZI+jLAsiczE+ncDyRH7fnRefjwPVy1pGEBJ6DQ6ojSWqBuudrngNQwA049K9n1h+lSjqYd
 dV8wSdif42XcvzXAhOrzxVrO94TwQjTTAVS97FG7oY+M4R62V/fuATsOXw9zcuQYRLqSoLD93/JGq
 0YQHIIku8NQsAMHdLuqCGhd382y5GM8frdWaStRKOi64VtDHmeIuuWZBO6MeiMCPrjlNdreZN9nL3
 TSJDWJUsNZJtIPLU0W9IQegm6Ux4MpnBiuH/+XZ5wcTurf30DItcv27Gfz+nrIB7DHh6GbIUATfTy
 B6jNGZIcqEgm720p4raoZwZrLUb7juRB+RRINLzGfWDHO0RaZad9CSZ8P1lR2DiuBM/Sj87PMQllW
 6HMCa8IzC+z+KboOCcSRxU8k67BKNApqKw==
pwdLastSet: 131960948110000000
memberOf: <GUID=399b9635-766b-440e-a809-0da8167cb99e>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-
 9996-512>;CN=Domain Admins,OU=System_Groups,DC=zamecek,DC=home
memberOf: <GUID=d5fb0b44-67ab-4315-aa52-d4349c055f71>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-
 9996-518>;CN=Schema Admins,OU=System_Groups,DC=zamecek,DC=home
memberOf: <GUID=7d21a3e5-30ac-46b0-92f4-d08be381dcf9>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-
 9996-519>;CN=Enterprise Admins,OU=System_Groups,DC=zamecek,DC=home
memberOf: <GUID=4525698e-ee4b-44aa-af2a-6c0c96fa0983>;<SID=S-1-5-21-9998-9997-
 9996-520>;CN=Group Policy Creator Owners,OU=System_Groups,DC=zamecek,DC=home
memberOf: <GUID=378c3027-8902-4d85-a053-9207a2583ee7>;<SID=S-1-5-32-544>;CN=Ad
 ministrators,CN=Builtin,DC=zamecek,DC=home
gidNumber: 1103
uidNumber: 0
loginShell: /bin/bash
unixHomeDirectory: /root
lastLogonTimestamp: 131976602069696270
replPropertyMetaData:: AQAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAAAAAABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ
 4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAAMAAAABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4A
 AAAAAAAqDgAAAAAAAA0AAAABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAA
 AAAAAEAAgABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAAIAAgABAA
 AA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAABkBAgABAAAA836HEgMAAAC
 XgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAAEACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4
 COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAAgACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AA
 AAAAAAqDgAAAAAAABAACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAA
 AAABkACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAADcACQAGAAA
 AW22MEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDACYAAAAAAAAAJgAAAAAAAEAACQABAAAA836HEgMAAACX
 gSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAFoACQAGAAAAW22MEgMAAACXgSzMRECdTKJ4C
 OKShXaDACYAAAAAAAAAJgAAAAAAAF4ACQAGAAAAW22MEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDACYAAA
 AAAAAAJgAAAAAAAGAACQAGAAAAW22MEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDACYAAAAAAAAAJgAAAAA
 AAGIACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAH0ACQAGAAAA
 W22MEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDACYAAAAAAAAAJgAAAAAAAJIACQABAAAA836HEgMAAACXg
 SzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAJYACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4CO
 KShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAJ8ACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAA
 AAAAqDgAAAAAAAKAACQAGAAAAW22MEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDACYAAAAAAAAAJgAAAAAA
 AN0ACQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAC4BCQABAAAA8
 36HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAA4DCQABAAAA836HEgMAAACXgS
 zMRECdTKJ4COKShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAGQDCQABAAAA836HEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COK
 ShXaDKg4AAAAAAAAqDgAAAAAAAKAGCQADAAAALlCkEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDsCYAAAAA
 AACwJgAAAAAAAAAAJQABAAAARDebEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDjCYAAAAAAACMJgAAAAAAA
 AEAJQABAAAAPjebEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDiyYAAAAAAACLJgAAAAAAAAMAJQABAAAAOz
 ebEgMAAACXgSzMRECdTKJ4COKShXaDiiYAAAAAAACKJgAAAAAAAAQAJQABAAAARTebEgMAAACXgSz
 MRECdTKJ4COKShXaDjSYAAAAAAACNJgAAAAAAAA==
whenChanged: 20190321164326.0Z
uSNChanged: 9904
lastLogon: 131979773829025460
logonCount: 609
distinguishedName: CN=Administrator,CN=Users,DC=zamecek,DC=home

# returned 1 records
# 1 entries
# 0 referrals

Thus it seems as there is any problem with Administrator nTSecurityDescriptor
- but what and how correct it?


> 3. Try running the command again with an increased --debuglevel. I'm not
> sure it'll reveal anything more, but might be worth a shot.
> 
> Thanks,
> Tim
> [...] 

-- 
To unsubscribe from this list go to the following URL and read the
instructions: https://lists.samba.org/mailman/options/samba