Web lists-archives.com

Re: [Samba] explorer.exe crashes on security tab access
As I said, I haven't got time to look at what's really happening, just that sometimes windows 10 + some file = security tab just closes/crashes instantly and clearly there is a long SID that's not like anything I recognize, might be well known SID (not well known enough though I'd say, as it's unresolved ;) ). I'm not sure if my experiences are related to those of OP, maybe it's completely different issue.

I will try to reproduce this error and get some more informations to back it up. Also I'm pretty sure that a few weeks ago there was also a post on this mailing list related to windows 10 + security tab issues, but I can't find it right now. Maybe it's all related :).

W dniu 16.08.2018 o 18:04, Rowland Penny via samba pisze:
On Thu, 16 Aug 2018 17:34:01 +0200
Kacper Wirski via samba <samba@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

I've noticed myself similiar issue.

Windows 10 (v 1803) - window with security tab open crashes on
certain files (yes, just the window, not whole OS). Just before crash
i see unresolved SID which looks like nothing I know (doesn't look
like domain SID - maybe local user SID from samba member server?).
All files that cause this issue are from any of the samba servers.
I will try with a Win 10 machine, but, 'local user SID' ? A local user
on a Samba Unix domain member will either be a Windows user with a
uidNumber (in which case it will be the domain SID) or it will be a
local Unix user and there will not be a SID.
I wonder if the 'unresolved SID' could be one of the Well Known SIDs ?

Same files I can vew and edit "security" tab no problem on older
micrososft OS (win 2012 r2 server or windows 7).
Good to know.

I have samba 4.8.3 DC's.

I didn't dig too much into it, so I can't help, other than confirm,
that there is an issue with security tab under specific circumstances.
The thing is, without knowing what the 'specific circumstances' are, it
is hard to fix the problem, is it any file/folder or just a specific
type e.g. .xls

Rowland

--

Z poważaniem,
Kacper Wirski
tel. +48 608 421 424


tel:   + 48 22 637 50 01
fax:   + 48 22 637 50 04

Babka Medica Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš Spółka komandytowa
ul. Słomińskiego 19 lok.517, 00-195 Warszawa
Sšd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospodarczy KRS 0000491764
NIP 525-234-00-28

www.babkamedica.pl <http://www.babkamedica.pl/>


----------------------------------------------------------------------------

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja
skierowana jest wyłšcznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całoœci
lub w częœci jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważnoœci)
zgody Babka Medica Sp. z o.o. Sp. k.

--
To unsubscribe from this list go to the following URL and read the
instructions:  https://lists.samba.org/mailman/options/samba