Web lists-archives.com

Re: [Samba] explorer.exe crashes on security tab access
I've noticed myself similiar issue.

Windows 10 (v 1803) - window with security tab open crashes on certain files (yes, just the window, not whole OS). Just before crash i see unresolved SID which looks like nothing I know (doesn't look like domain SID - maybe local user SID from samba member server?). All files that cause this issue are from any of the samba servers.

Same files I can vew and edit "security" tab no problem on older micrososft OS (win 2012 r2 server or windows 7).

I have samba 4.8.3 DC's.

I didn't dig too much into it, so I can't help, other than confirm, that there is an issue with security tab under specific circumstances.

W dniu 16.08.2018 o 17:22, Rowland Penny via samba pisze:
On Thu, 16 Aug 2018 16:59:22 +0200
Kacper <kacper@xxxxxxxxx> wrote:

By primary group I mean the group that is set by chgrp. that is the
group returned after the pound key (#) from getfacl. In other words
the Unix group and not the one managed by ACLs.

That is not necessarily the users primary group, the users primary
group is the one displayed by 'getent passwd username' e.g.

root@dc4:~# getent passwd SAMDOM\\rowland
SAMDOM\rowland:*:10000:10000:Rowland Penny:/home/rowland:/bin/bash

The second number is the users primary group, in this case '10000',
which is:

root@dc4:~# getent group 10000
SAMDOM\domain users:x:10000:

But if I create a file in a share and ensure it belongs to the user
with a group that isn't the users primary group (which seems to be what
you are describing), I get:

root@dc4:~# ls -la /srv/samba/Demo/test.txt
-rw-rwxr--+ 1 SAMDOM\rowland SAMDOM\unixgroup 0 Aug 16 11:29 /srv/samba/Demo/test.txt

And getfacl shows:

root@dc4:~# getfacl /srv/samba/Demo/test.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/samba/Demo/test.txt
# owner: SAMDOM\134rowland
# group: SAMDOM\134unixgroup
user::rw-
user:root:rw-
user:SAMDOM\134rowland:rw-
group::r--
group:SAMDOM\134unixgroup:r--
group:SAMDOM\134unix\040admins:rw-
mask::rwx
other::r--

If I now go to a Win7 machine, log in as 'rowland', open explorer and
navigate to the file, right click it, select 'Properties' ->
'Security', it opens correctly (without crashing) and displays the
owners etc.

The share in smb.conf is this:
[Demo]
        path = /srv/samba/Demo/
        read only = no

If it is crashing for you, we need to know why.
What OS ?
What version of Samba ?
What is in your smb.conf ?
What is the DC ?

Rowland
--

Z poważaniem,
Kacper Wirski
tel. +48 608 421 424


tel:   + 48 22 637 50 01
fax:   + 48 22 637 50 04

Babka Medica Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš Spółka komandytowa
ul. Słomińskiego 19 lok.517, 00-195 Warszawa
Sšd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospodarczy KRS 0000491764
NIP 525-234-00-28

www.babkamedica.pl <http://www.babkamedica.pl/>


----------------------------------------------------------------------------

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja
skierowana jest wyłšcznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w
jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całoœci
lub w częœci jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważnoœci)
zgody Babka Medica Sp. z o.o. Sp. k.

--
To unsubscribe from this list go to the following URL and read the
instructions:  https://lists.samba.org/mailman/options/samba