Web lists-archives.com

Re: beautiful bible text
GerardJan wrote:

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Psalm 119:103

Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt. -- Daniel 2:20-22 (NBG)

--
https://facebook.com/gerardjan.vinkesteijn

User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.3
Build identifier: 20180403170715

Fedora 20 Linux
_______________________________________________
general mailing list
general@xxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.mozilla.org/listinfo/general