Web lists-archives.com

Re: [PATCH] media: helene: fix xtal frequency setting at power on
Acked-by: Abylay Ospan <aospan@xxxxxxxx>

2018-05-16 4:41 GMT-04:00 Katsuhiro Suzuki <suzuki.katsuhiro@xxxxxxxxxxxxx>:
> This patch fixes crystal frequency setting when power on this device.
>
> Signed-off-by: Katsuhiro Suzuki <suzuki.katsuhiro@xxxxxxxxxxxxx>
> ---
> drivers/media/dvb-frontends/helene.c | 5 ++++-
> 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
>
> diff --git a/drivers/media/dvb-frontends/helene.c b/drivers/media/dvb-frontends/helene.c
> index 0a4f312c4368..8fcf7a00782a 100644
> --- a/drivers/media/dvb-frontends/helene.c
> +++ b/drivers/media/dvb-frontends/helene.c
> @@ -924,7 +924,10 @@ static int helene_x_pon(struct helene_priv *priv)
>     helene_write_regs(priv, 0x99, cdata, sizeof(cdata));
>
>     /* 0x81 - 0x94 */
> -    data[0] = 0x18; /* xtal 24 MHz */
> +    if (priv->xtal == SONY_HELENE_XTAL_16000)
> +        data[0] = 0x10; /* xtal 16 MHz */
> +    else
> +        data[0] = 0x18; /* xtal 24 MHz */
>     data[1] = (uint8_t)(0x80 | (0x04 & 0x1F)); /* 4 x 25 = 100uA */
>     data[2] = (uint8_t)(0x80 | (0x26 & 0x7F)); /* 38 x 0.25 = 9.5pF */
>     data[3] = 0x80; /* REFOUT signal output 500mVpp */
> --
> 2.17.0
>-- 
Abylay Ospan,
NetUP Inc.
http://www.netup.tv