Web lists-archives.com

Tôi là Anthony Calder đến từ Vương quốc Anh, tôi có một vấn đề quan trọng cần giải thích với bạn, là về khoản tiền 4,5 triệu bảng mà khách hàng quá cố của tôi còn lại.