Web lists-archives.com

Shaye
Tôi là shaye Lynne Haver
đến từ Mỹ
tôi muốn giao tiếp
với bạn. Trân trọng,
Shaye
-----------------------------------
I am shaye Lynne Haver
from the United States
i wish to communicate
with you. Sincerely,
Shaye