Web lists-archives.com

[no subject]
Xin chào, Tên tôi là húng quế, tôi đã gửi cho bạn một bức thư một
tháng trước, nhưng tôi không biết bạn nhận được nó, bởi vì tôi không
nhận được bất kỳ câu trả lời từ bạn, xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn
làm,
Trân trọng.
Basil ali