Web lists-archives.com

Bug#885933: ITP: gajim-appindicatorintegration -- integrates Gajim with the appindicator
Package: wnpp
Severity: wishlist
Owner: "W. Martin Borgert" <debacle@xxxxxxxxxx>

* Package name  : gajim-appindicatorintegration
 Version     : 1.0.1
 Upstream Author : Denis Borenko <borenko@xxxxxxxxxx>, Philipp Hörist <philipp@xxxxxxxxxxx>
* URL       : https://dev.gajim.org/gajim/gajim-plugins/wikis/AppindicatorSupportPlugin
* License     : GPL3
 Programming Lang: Python
 Description   : integrates Gajim with the appindicator

This makes the Status Icon work on KDE.