Web lists-archives.com

Bug#870908: ITP: php7.0-memcached -- memcached extension module for PHP7.x
Package: wnpp
Severity: wishlist
Owner: Akihito Nakano <sora.akatsuki@xxxxxxxxx>
X-Debbugs-CC: debian-devel@xxxxxxxxxxxxxxxx, debian-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Package name: php7.0-memcached
    Version: 3.0.3
Upstream Author: Andrei Zmievski <andrei at zmievski.org>, David Terei
<code at davidterei.com>, Ilia Alshanetsky <ilia at ilia.ws>, Mikko
Koppanen <mikko at kuut.io>, Teddy Grenman <tricky.github at
luuseri.com>
    URL: https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached
    License: PHP-3.01

Description: memcached extension module for PHP7.x